O projektu

EU peníze středním školám:

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • odborné kompetence
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání
  • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Není tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučuje. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

Projekt EU peníze středním školám se v důsledku unijních pravidel netýká pražských středních škol a konzervatoří (hl.m. Praha nesplňuje podmínky stanovené Cílem Konvergence).

EU peníze středním školám
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo výzvy 34
Celková rozdělovaná částka 1,5 miliardy Kč
Částka připadající na školu min. 300 000 Kč + počet žáků x 2432 Kč
Plánovaný počet podpořených škol všechny střední školy a konzervatoře, které požádají a splní veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti projektu, cca 1200 škol
Datum vyhlášení výzvy 17. 6. 2011
Zahájení příjmu finalizovaných žádostí 30. 11. 2011
Ukončení výzvy: 30. 06. 2012 (příjem projektových žádostí ukončen nejbližší následující pracovní den, tj. 02. 07. 2012)
Doba realizace projektů 24 měsíců
Oprávnění žadatelé střední školy a konzervatoře se sídlem na území ČR (mimo hl. m. Prahy)
Forma podávání žádosti vyplnění formuláře v on-line aplikaci Benefit7